Sheet Name :- List of top 20 students
Name of the student Fathers Name Last Area Village in Kutchh School Name
Jainam Rasik Chheda Ghatkopar Mota Asambiya Kohinoor International School
Mohit Harish Chheda Mulund Vadala Smt. Sulochanadevi Singhania School
Ishika Ketan Dedhia Lalbaug Nana Aasambhia Shishuvan
Jay Bharay Dedhia Matunga Talvana Shishuvan
Megh Nilesh Dedhia Matunga Nani Khakar Shishuvan
Mehek Dhiren Dedhia Vile Parle Gundala Lilavatibai Podar
Avnish Pareah Gala Lalbaug Mota Asambia Shishuvan
Vineet Deepak Gala Goregaon Deshalpur (Kanthi) Ryan International
Parshva Rahul Gala Parel Kandagra SAS Billabong
Palash Pragnesh Gangar Dadar Kundrudi Dhirubhai Ambani International School
Vatsal Revant Haria Dombivili Layja Vidya Niketan
Manan Vimal Savla Mulund Koday Seth Karamshi Kanji English School
Manan Dhiren Savla Parel Koday Shishuvan
Neer Sanjay Savla Mulund Dumra S.K.K.E.S
Pankti Paresh Savla Ghatkopar Mapar S.V.D.D. English Medium High School
Sunny Bhaveshkumar Savla Mulund Gundala Lokmanya Tilak English High School
Bhumika Navin Shah Dadar Kapaya Shishuvan Matunga
Maulik Manish Shah Thane Bidada Smt. Sulochanadevi Singhania School
Shivansh Chetan Shah Goregaon Layja CNM School
Dhairya Haresh Veera Borivili Devpur Gundecha Education Academy